BOODİO GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Bu metnin amacı, kişisel verilerinizin azami güvenliğinin sağlanması hususunda,  KVK Kanunu ve bu Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir. Boodio olarak vermiş olduğumuz hizmetlere ve diğer ticari faaliyetlerimize bağlı olarak; s ö zlü, yazılı, elektronik ortam, internet sitesi gibi kanallar aracılığı ile temin edilen kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sı fat ıyla tarafımızca,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda belirlenen çerçeveye uygun olarak kaydedilebilmekte, saklanabilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılabilmekte ve Kanun un izin verdiği diğer şekillerde işlenebilmektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacak ve işleyeceğiz. Boodio tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi de Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, https://www.virguldijital.com/ uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının ö ngö rdüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ö lçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kişisel verileriniz, sağladığımız hizmete ve ticari faaliyetlerimize bağlı olarak değişkenlik g ö sterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan y ö ntemlerle; internet sitesi, kısa mesaj, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, web sitelerimizi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hizmetimizi kullanımınız sırasında temin edilen kişisel verileriniz ya da web sitemizi kullanımınız sırasında kullanı lan cookie ler (çerezler) vasıtasıyla üretilen diğer verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ve pazar analizleri, piyasa araştırmaları ve  s ö zleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz, Boodio ile ortaklarının tercihleriniz, davranışlarınız, ihtiyaçlarınız ve hayat tarzınıza g ö re biçilmiş mal ve hizmetlerinin e-posta, uygulama içi anlık bildirimler ve üçüncü taraf kanallarda reklam yoluyla hedefsel pazarlama y ö ntemiyle sunumu ve tavsiye edilmesi amacıyla işlenebilir, link verilebilir, kısımlara ayrılabilir ve analiz edilebilir. Buna ek olarak kişisel verileriniz, Boodio'nun mevcut kullanıcılarına benzer kitlelere y ö nelik hedefsel pazarlama için kullanılabilir. Bu durum Facebook ve Google gibi üçüncü taraf platformlarda ö zel kitleler oluşturmak amacıyla kişisel verilerin işlenmesini gerektirebilir. Boodio, ayrıca, Hizmet üzerinden ulaşabildiği, site ziyaretleriniz veya diğer kayıtlarınıza (mesela Facebook veya benzeri hizmet sağ lay ıcıları) dair hakkınızdaki veriyi burada belirtilen amaçlar için analiz edebilir ve derleyebilir.


3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek adına, hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (idari süreçlerimiz, müşteri/tedarikçi/çalışan vb. değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini, s ö zleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, gizlilik s ö zleşmeleri ile veri güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, hizmet alınan/verilen iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve ö zel kişilere, KVK Kanunu nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde temin edilen kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Y ö ntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, her türlü s
özlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerin, belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda s özleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif s özleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya s özlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla s özlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Boodio da bir hesap oluşturduğunuzda veya Boodio müşteri hizmetlerine ulaştığınızda, Boodio hakkınızda kişisel veri toplar. Boodio nun topladığı temel kullanıcı verisine, isminiz ve/veya kullanıcı isminiz, e-mail adresiniz ve/veya telefon numaranız gibi iletişim bilgileriniz ve kredi kart çeşidi ve kartın son kullanma tarihi gibi ödeme detaylarınız dahildir. Boodio, bunlar dışında, Sizin tarafınızdan sunulması halinde doğum tarihiniz, cinsiyetiniz ve mesela adresiniz gibi diğer iletişim verilerinizi de toplar. Boodio yine, Sizin tarafınızdan verilen aile bireylerinize ait (aile bireylerinizin isimleri, e-mail adresleri, doğum tarihleri ve ilgi alanları dahil) verileri de toplayabilir. Bu kişisel verileri paylaşmayı tercih etmeniz halinde, ilgili kişilerden gerekli olduğu ölçü de rızalarını almış olmanız ve aynı zamanda bu kişileri işleme faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmiş olmanız gerekir.

Hizmet'i veya diğer Boodio hizmet ve ürünlerini kullandığınızda ve Boodio internet sitesini ve uygulamasını ziyaret ettiğinizde, Boodio nun kullanıma ilişkin veriyi (başlık seçimleri ve arama sorgusu gibi), izleme bilgisini (g örüntülenen içerik gibi) ve teknik veriyi (benzersiz platform kimlikleri, telefon ve platform sürümleri, cihaz IP adresi, Boodio uygulama sürümü, dil ayarları, URL bilgisi, parola (şifrelenmiş), çerez verileri ve tarayıcı tipi gibi) toplayabilir. Ayrı ca, Boodio faturaland ırmayı kolaylaştırmak amacıyla Boodio nun ödeme hizmet sağ layıcısına vermiş olduğunuz bilgilerin bazılarını toplayabilir ve işleyebilir.

Boodio yine, seçtiğiniz ödeme y öntemine dair bazı kişisel verileri de toplayarak işleyebilir. Boodio tarafından bu amaçla toplanan kişisel veriler, Hizmet'i almaya ehil olduğunuzun ve ödeme y önteminizin tespiti amacına y önelik olarak toplanmaktadır. Ancak, Boodio, kendisinden ayrı sistemler altında bağımsız faaliyet g ö steren üçüncü taraf ödeme hizmetleri ile işbirliği yapmakta olduğundan, kredi kartı numarası gibi ödemeye dair bütünsel veriler Boodio da toplanmaz ve saklanmaz. Boodio, s öz konusu üçüncü taraf ödeme hizmet sağ layıcıların faaliyetlerine ilişkin bilgi almanızı önerir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği bizim için ç ok ö nemlidir. Kişisel verilerinizi ö zellikle yetkisiz erişime veya ifşaya, kullanımına, değiştirilmesine, yok edilmesine ve kaybına karşı korumak üzere geliştirilmiş teknik, idari ve fiziki güvenlik ö nlemleri uygulamaktayız. Güvenlik prosedürlerimizi, ek ö nlemler almaya veya mevcut ö nlemleri teknik olarak yükseltmeye gerek olup olmadığını tespit etmek için, zaman zaman g ö zden geçiriyoruz. Bilmenizi isteriz ki, elimizden gelen tüm çabaya rağ men, t ümüyle aşılmaz ö nlemlerin sayısı azdır, ve bu yüzden de Sizden Hizmet'te şüpheli faaliyetler fark etmeniz halinde bizi derhal haberdar etmenizi ö nemle rica ederiz.

 

Bununla birlikte KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kişisel veri sahibi,

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunları n d üzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•KVK Kanunu nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağ men, i şlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin mü nhas ıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğ ramas ı halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir y öntem belirlenmesi halinde bu y önteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:79/1 Beşiktaş/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak, iletiş[email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak yada noter kanalı ile g önderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı iç eren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

6. Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay: Boodio uygulamasını edinen kullanıcılarımız, ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, uygulamamızı elektronik cihazlarına indirmeleri ile kişisel /veya ö zel nitelikli kişisel verilerinin alınması na, i şlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngö rdüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

 

Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, Uygulamada bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, hizmetin sunulabilmesi için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğ u g ö z ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile hizmetin sunulamamasından dolayı Boodio hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve Boodio nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş.